ALAUDA


Przenosimy sie na nową stronę www

Z dniem 1 lipca 2013 zapraszamy do odwiedzania nowej strony www Towarzystwa pod adresem www.alauda.org.pl.

Znajdziecie tam wszystkie archiwalne teksty jak i najnowsze informacje o działalności TP Alauda.

Natomiast najnowsze wieści o działaniach w projekcie Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w Województwie Kujawsko-Pomorskim, publikujemy na stronie www.ptakibagien.alauda.org.pl, na którą serdecznie zapraszamy.

 

 


Sierpień 2nd, 2013
Tematy: info Tagi: None

Na tropie żółwia błotnego

Poniżej przedstawiamy rozmowę z Przemysławem Doboszewskim, pomysłodawcą i koordynatorem inwentaryzacji stanowisk żółwia błotnego Emys orbicularis na terenie gminy Rypin, w miejscowości Kowalki, Sikory.

Żółw błotny to jedyny rodzimy gatunek żółwia w naszym kraju. Przypuszcza się, że w XIX w. był to gatunek pospolity w nizinnej części Polski, a w pierwszej połowie XX w. nastąpił gwałtowny spadek jego liczebności. Nie da się podać obecnej liczebności żółwia na terenie Polski. Zgodnie z dokumentacją archiwalną (1952-1997) przekazaną Towarzystwu Przyrodniczemu Alauda przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w miejscowości Kowalki znajduje się stanowisko tego gada. Ponadto informacje zawarte w publikacji Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). 2012. „Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III.” GIOŚ, Warszawa potwierdzają występowanie żółwia błotnego na terenie objętym projektem. Czy jednak uda się go odnaleźć?

Inwentaryzowane stanowisko żółwia błotneg

Magdalena Pacuk: Przemku, czy możesz nam zdradzić, skąd wziął się pomysł na żółwia?

Przemysław Doboszewski: Podczas studiów prowadziłem badania do pracy magisterskiej na starorzeczach Wisły w Toruniu. Profesor Andrzej Przystalski powiedział mi wówczas, abym zwrócił uwagę na ten gatunek. Niestety wtedy przez 2 lata badań nie udało się go odnaleźć. Poza tym w województwie kujawsko-pomorskim nie ma potwierdzonych stanowisk żółwia błotnego, dlatego każda wzmianka jest cenna. Niekiedy spotkać się można z sensacją, że ktoś go odnalazł, jednakże okazuje się potem, że chodziło o któryś z obcych podgatunków żółwia ozdobnego, zazwyczaj żółtolicego albo czerwonolicego.

MP: Wspomniałeś, że informacje o żółwiu błotnym są ważne. Dlaczego ten gatunek jest tak istotny?

PD: To gatunek rzadki i cenny. Wymieniony jest w Załączniku II i IV Dyrektywy Siedliskowej, w Polsce podlega ochronie ścisłej, a wokół jego miejsc rozrodu i regularnego przebywania tworzy się strefy ochronne: całoroczne w promieniu 200 m i okresowe (1.03–30.09) w promieniu 500 m. W Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt ma kategorię EN, tzn. jest to gatunek bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożony!

MP: Od kiedy trwa projekt? Gdzie go realizujesz?

PD: Zaczęliśmy w kwietniu tego roku, projekt będzie trwał do sierpnia. Badania prowadzimy we wsiach Kowalki i Sikory w gminie Rypin.

MP: Jaki jest cel projektu?

PD: Chcemy określić działania, które pomogą na zachowanie i poprawę warunków siedliskowych żółwia, tj. jego lęgowisk, kryjówek, miejsc wykorzystywanych do wygrzewania się i stanowiących bazę pokarmową. Jeśli stwierdzimy stabilną populację żółwia błotnego, planujemy określić granice przyszłego rezerwatu przyrody, którego celem będzie ochrona jedynego stanowiska żółwia błotnego w województwie kujawsko-pomorskim.

MP: W jaki sposób chcecie to osiągnąć?

Pułapka żywołowna

PD: Przede wszystkim inwentaryzujemy stanowisko historyczne żółwia. Dane o nim pochodzą z lat 50-tych ubiegłego wieku, zaś ostatnia publikowana wzmianka z 1996 r. Ponadto oceniamy stan zachowania siedliska – stopień zarośnięcia zbiornika wodnego, jego zacienienie, zasobność w pokarm. Przy tej ostatniej ocenie wykonujemy odłowy kręgowców i bezkręgowców wodnych i na miejscu je oznaczamy.

MP: Wszyscy na pewno są ciekawi, jak się inwentaryzuje tak tajemniczy gatunek.

PD: Podczas kontroli obserwujemy stanowisko w wybranych punktach przez godzinę – da to w sumie około 10 kontroli. Ponadto stosujemy bezpieczne dla zwierząt pułapki żywołowne.

MP: Te pułapki to na pewno nie jedyny sprzęt, jakiego używacie.

PD: Tak, potrzebujemy sporo różnego typu narzędzi, aby rzetelnie wykonać inwentaryzację. Głównie używamy lornetek, lunety, czerpaka herpetologicznego, specjalnego czerpaka do bezkręgowców wodnych, odbiornika GPS, kompasu i oczywiście pontonu.

Żaba moczarowa

MP: Czy możesz opisać to stanowisko żółwia?

PD: Monitorujemy zbiorniki śródpolne i doły potorfowe. Są one dość zarośnięte przez duże połacie trzcinowisk i rzęsy. Takie miejsca zgodnie z literaturą są idealne dla żółwia błotnego.

MP: Brzmi interesująco. Na pewno spotykacie tam sporo ciekawej fauny i flory.

PD: Tak, to malownicze miejsce wiosną, gdy zbiorniki pełne są niebieskich żab moczarowych. Spotkaliśmy tam też traszki zwyczajne, błotniaki stawowe, bąki. Z ciekawostek botanicznych – istnieją tam torfowiska z wełnianką i rosiczką okrągłolistną.

MP: Czy zdradzisz czytelnikom wstępne wyniki projektu?

PD: Niestety nie udało się do tej pory dostrzec żółwia. Z prowadzonych równolegle badań ankietowych wśród mieszkańców Kowalek i Sikor oraz wędkarzy wynika jednak, że żółw błotny bywa w tym miejscu spotykany, nawet znaleziono jego karapaksy (wypukła, grzbietowa część skorupy – przypis MP).

MP: Takie badania pochłaniają mnóstwo czasu i pieniędzy na sprzęt i dojazdy. Czy Towarzystwo Przyrodnicze Alauda korzysta przy tym ze wsparcia finansowego?

PD: Tak, udało nam się uzyskać dofinansowanie w skali 90% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Torfowisko z wełnianką

MP: Jakie są dalsze plany związane z żółwiem?

PD: Teren projektu miał kiedyś połączenie z Rypienicą, która też jest potencjalnym siedliskiem żółwia. Być może obejmiemy badaniami to i inne stanowiska tego gatunku.

MP: Zatem życzę powodzenia.

Przy powyższym tekście skorzystano z publikacji:
Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa
Mitrus S. 2004 „Żółw błotny” W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 6, s. 309-313.
Tekst: Magdalena Pacuk, fotografie: Przemysław Doboszewski.


Lipiec 21st, 2013
Tematy: info Tags: , , , , , ,

Nowiny

http://archiwum.alauda.org.pl/wp-content/uploads/2013/07/prezen_metodycy.jpg

Towarzystwo Przyrodnicze Alauda prowadzi działalność edukacyjną w coraz szerszym zakresie.

10 maja przedstawialiśmy informacje o awifaunie Torunia w Areszcie Śledczym w Toruniu. Jako prelegentka, początkowo obawiałam się spotkania z tak nietypową grupą odbiorców, jednak wykład odbył się w bardzo sympatycznej atmosferze.

6 czerwca na spotkaniu dla nauczycieli biologii i przyrody szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych omawiano problemy miejskiej awifauny, a szczególnie kwestię zamurowywania ptaków podczas termomodernizacji budynków. Przypominamy, że wszystkie gatunki ptaków zasiedlające nasze budynki są objęte ścisłą ochroną gatunkową (za wyjątkiem gołębia miejskiego, który jest objęty ochroną częściową). Nielegalne jest niszczenie ich siedlisk i gniazd bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Na koniec wieść bardzo miła: ruszyła już nasza strona projektowa i profil na Facebooku. Zapraszamy do śledzenia nowin.

 

Magdalena Pacuk


Lipiec 16th, 2013
Tematy: info Tags: , , , , ,

Przetarg na wykonanie badań

Dnia 28 czerwca 2013 Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA w oparciu o art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regulaminem Zawierania Umów o wartości równej lub wyższej niż 14 000 euro TP ALAUDA zaprasza do złożenia oferty na wykonanie monitoringu warunków mikroklimatycznych, hydrologicznych, hydrochemicznych oraz badań geologicznych w ramach projektu POIŚ.05.01.00-00-362/12

Ogłoszenie związane jest z realizacją projektu pn. „Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Treść ogłoszenia oraz wymagane załączniki znajdują się poniżej

Informacja-o-wyborze-ofert

Ogłoszenie-o-przetargu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik_1 do SIWZ – FORMULARZ-OFERTY.docx
Zalącznik 2-wzor umowy.pdf
Załącznik 3- Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Załącznik nr 4 – wykaz osób .docx


Czerwiec 28th, 2013
Tematy: info Tagi: None